Română | English
Structura BOR Patriarhul Administraţia Patriarhală Opera social-filantropică Opera cultural-misionară Relaţii externe Documente Publicaţii Mănăstiri şi biserici Calendar
Regulamentul de organizare şi funcţionare a asistenţei social-filantropice
Pagina Principală  >  Opera social-filantropică  >  Biroul pentru asistenţa social-filantropică  >  Regulamentul de organizare şi funcţionare a asistenţei social-filantropice
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A SISTEMULUI DE ASISTENŢÃ SOCIALÃ ÎN BISERICA ORTODOXĂ ROMANĂ

 

CAP.I DISPOZITII GENERALE

Art.1. Sistemul de asistenţã socialã în Biserica Ortodoxã Românã este determinat de slujirea misionară şi pastorală a Bisericii şi are profil social şi filantropic. Activitatea de asistenţă socială se desfăşoară în conformitate cu prevederile. Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române ( art.53 lit.c, d,g; art.69,70,72; art. 94 lit.f; art.100,170), precum şi ale legislaţiei în vigoare referitoare la furnizorii de servicii sociale (OG.68/2003, modificată şi completată prin OG. 86/2004)

Art.2. Sistemul de asistenţă socială este integrat şi organizat profesional în cadrul structurilor administrativ –organizatorice ale Bisericii Ortodoxe Române. Asociaţiile şi fundaţiile cu scop social şi filantropic care funcţionează sub patronajul structurilor administrative organizatorice ale Bisericii au personalitate juridică conform legislaţiei referitoare la organizaţiile non-guvernamentale (OG. 26/2000, modificată şi completată prin OG. 37/2003).

CAPITOLUL II - OBIECTIVE

Art. 3. Obiectivele reţelei de asistenţă socialã sunt:

 1. Aducerea la îndeplinire a misiunii pe care o are Biserica pentru cei aflaţi în situaţii de dificultate, în conformitate cu învăţătura de credinţă.;

 2. Furnizarea de servicii sociale primare şi specializate, precum şi servicii de îngrijire social-medicală conform prevederilor legale în vigoare;

 3. Crearea şi menţinerea unor reţele de suport, la nivel comunitar, pentru persoanele sau grupurile sociale care se afla în situaţii de dificultate;

 4. Înfiinţarea şi administrarea de instituţii de asistenţã socialã şi medico-socială proprii sau în parteneriat cu organisme publice şi/sau private;

 5. Efectuarea de studii şi cercetãri sociale referitoare la diferite problematici şi fenomene sociale;

 6. Participarea activă la elaborarea şi aplicarea politicilor sociale, strategiilor şi planurilor de acţiune la nivel naţional, judeţean şi local;

 7. Colaborarea şi dezvoltarea de parteneriate cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, organisme ale admnistraţiei publice centrale şi locale, precum şi alte instituţii de stat sau private care desfăşoară activităţi în domeniu;

 8. Informarea opiniei publice cu privire la problematica socială, în scopul educării şi sensibilizării acesteia, prin: organizarea de conferinţe, seminarii, mese rotunde, dezbateri, etc; editarea de publicaţii (reviste, broşuri, pliante), materiale audio-video, materiale în format electronic; desfăşurarea de campanii publice în vederea implicării comunităţii în rezolvarea unor probleme sociale;

CAPITOLUL III – ORGANIZAREA SISTEMULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

A. La nivelul Patriarhiei Române

Art.4. La nivelul central, al Patriarhiei Române, în cadrul Sectorului “Biserica şi Societatea” funcţionează Biroul de Asistenţă Socială al Patriarhiei Române care are următoarele atribuţii:

 1. elaborează strategia şi planurile de acţiune în domeniul social ale Bisericii Ortodoxe Române, potrivit îndrumărilor Sfântului Sinod;

 2. coordonează şi îndrumă punerea în aplicare a strategiei Bisericii Ortodoxe Române în domeniul social, potrivit îndrumărilor Sfântului Sinod;

 3. stabileşte şi menţine comunicarea cu organele centrale bisericeşti şi cu Sectoarele Sociale ale eparhiilor;

 4. elaborează şi coordonează punerea în practică a diferite programe naţionale în domeniul social vizând probleme actuale care conduc la degradarea morală, marginalizarea şi excluderea socială a unora dintre credincioşi;

 5. organizează întâlniri periodice cu consilierii eparhiali sociali şi inspectorii pe probleme de asistenţă socială, coordonatori ai Birourilor de Asistenţă socială de la centrele eparhiale;

 6. identifică surse de finanţare pentru susţinerea programelor de asistenţă socială ale Bisericii;

 7. monitorizează legislaţia în domeniul asistenţei sociale şi informează centrele eparhiale cu privire la aceasta;

 8. organizează activităţi de informare a opiniei publice în scopul educării şi sensibilizării membrilor comunităţilor cu privire la diferite aspecte ale problematicii sociale (organizarea de seminarii, conferinţe, dezbateri, campanii publice, editarea de publicaţii);

 9. reprezintă Biserica Ortodoxă Română în relaţiile de colaborare, asociere şi parteneriat cu organele competente de stat şi particulare, cu fundaţii şi asociaţii, precum şi cu organisme internaţionale specializate în activităţi de asistenţă socială;

 10. organizează schimburi de experienţă între eparhii, precum şi cu organisme similare ale Bisericilor Ortodoxe surori şi ale altor Biserici;

 11. întocmeşte raportul anual privind activitatea de asistenţă socială desfăşurată de Patriarhia Română pe baza datelor primite de la eparhii, studiază şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia.

B. La nivelul Centrelor Eparhiale

Art. 5. Activitatea de asistenţă socială la nivel eparhial este organizată şi desfăşurată prin “ Biroul de asistenţă socială “componentă a Sectorului Social –Misionar al eparhiei.

Art. 6. Sectorul Social –Misionar este condus de un consilier eparhial social numit de chiriarul locului, iar Biroul de asistenţă socială este condus de un inspector eparhial cu probleme de asistenţă socială.

Art. 7. Consilierul eparhial social are următoarele atribuţii şi responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale la nivel de eparhie:

 1. coordonează elaborarea strategiei de activitate în domeniul social a eparhiei, pe care o supune spre aprobare chiriarhului, Consiliului Eparhial şi Adunării Eparhiale;

 2. propune spre aprobare chiriarhului şi Consiliului Eparhial structura organizatorică a Sectorului Social Misionar, în funcţie de evoluţia activităţilor şi dezvoltarea acestui sector, recomandând angajarea de personal nou, în urma concursului de selecţie;

 3. supervizează elaborarea tuturor documentelor necesare bunei funcţionări a sectorului:regulamente de ordine interioară, strategii, politici, proceduri, fişe de post, etc;

 4. monitorizează serviciile sociale furnizate la nivel de eparhie, din punct de vedere al respectării standardelor de calitate şi al modului de gestionare a acestora;

 5. coordonează activitatea structurilor organizatorice care compun Sectorul Social Misionar, urmărind respectarea standardelor calitative şi manageriale;

 6. supervizează aspectele financiare legate de funcţionarea sectorului (costuri administrative, pentru derularea de proiecte şi programe, pentru funcţionarea aşezămintelor de asistenţă sociale ale Bisericii);

 7. prezintă organelor de conducere execuţia bugetară pentru anul care a trecut, propunând spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli al sectorului pentru anul următor;

 8. supervizează activitatea de scriere a propunerilor de finanţare şi atragere de fonduri, ca o componentă a strategiei de dezvoltare a activităţii în domeniul social;

 9. supervizează mediatizarea activităţii sociale din cadrul eparhiei;

 10. supervizează şi dezvoltă relaţia cu protoieriile, parohiile şi mânăstirile din eparhie în ceea ce priveşte colaborarea în domeniul social;

 11. supervizează întocmirea tuturor rapoartelor solicitate de către organelle de conducere ale eparhiei, precum şi de către Patriarhie;

 12. menţine şi dezvoltă legătura cu partenerii, colaboratorii şi finanţatorii din domeniul social, iniţiind noi contacte;

 13. participă la şedinţele Permanenţei Consiliului Eparhial şi ale Consiliului Eparhial, precum şi la orice alte întâlniri la care este solicitat de chiriarh;

 14. prezintă chiriarhului informări cu privire la orice aspect legat de domeniul social.

Art. 8. Postul de inspector eparhial este ocupat, prin concurs, de un absolvent de studii superioare în asistenţã socialã, la propunerea consilierului eparhial, cu aprobarea ierarhului. În funcţie de amploarea activităţilor de asistenţă socială la nivel de eparhie, pot exista mai multe posturi de inspector eparhial cu probleme de asistenţă socială.

Art.9. Atribuţiile inspectorului eparhial cu probleme de asistenţă socială sunt:

 1. participă la elaborarea strategiei de activitate în domeniul social a eparhiei;

 2. coordonează aplicarea strategiei de activitate în domeniul social a eparhiei la nivel de protopopiat şi parohie;

 3. coordoneazã şi monitorizează activitatea de asistenţã socialã din eparhie, sub îndrumarea consilierului social şi cu binecuvântarea ierarhului;

 4. elaboreazã şi coordoneazã programe de asistenţã socialã la nivel eparhial ;

 5. coordonează activitatea de scriere a propunerilor de finanţare şi atragere de fonduri, ca o componentă a strategiei de dezvoltare a activităţii în domeniul social;

 6. urmăreşte realizarea programelor de asistenţã socialã propuse de Biroul de asistenţã socialã al Patriarhiei şi aprobate de Sfântul Sinod;

 7. urmăreşte modul de derulare a serviciilor sociale, din punct de vedere calitativ şi managerial;

 8. coordonează elaborarea tuturor documentelor necesare bunei funcţionări a sectorului: regulamente de ordine interioară, strategii, politici, proceduri, fişe de post, etc;

 9. centralizeazã rapoartele de activitate primite lunar de la protopopiate privind activitatea de asistenţã socialã;

 10. organizeazã trimestrial întruniri cu asistenţii sociali coordonatori din protopopiatele eparhiei pentru informare şi îmbunãtãţirea activitãţii;

 11. participã la întâlnirile organizate periodic de Biroul de Asistenţă socială al Patriarhiei Române;

 12. prezintă trimestrial consilierului de resort rapoarte asupra activităţii de asistenţă socială desfăşurată în cadrul eparhiei, spre a fi ulterior supuse analizei ierarhului;

 13. colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi consiliilor judeţene, precum şi cu unităţi de asistenţă socială de stat şi particulare pentru derularea unor proiecte sociale în domeniul asistenţei sociale;

 14. cu binecuvântarea ierarhului poate colabora şi lucra în cadrul fundaţiilor şi asociaţiilor care desfăşoară activităţi de asistenţă socială în cuprinsul eparhiei;

 15. colaborează cu facultăţile de teologie ortodoxă în care funcţionează secţii de asistenţă socială şi cu alte şcoli teologice din cuprinsul eparhiei în vederea coptării studenţilor şi elevilor în susţinerea programelor de asitenţă socială;

 16. reprezintă Biroul de Asistenţă socială al eparhiei la simpozioane, conferinţe, întâlniri, schimburi de experienţă pe probleme de asistenţă socială;

 17. coordonează elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială înfiinţate de Biserică în cuprinsul eparhiei;

 18. coordonează mediatizarea activităţilor sociale ale Sectorului Social Misionar;

 19. prezintă consilierului social propuneri de repartizare a fondurilor speciale destinate activităţii de asistenţă socială, propuneri pe care acesta le va supune spre analiză şi aprobare ierarhului;

 20. prezintă propuneri şi recomandări cu privire la pregătirea şi perfecţionarea personalului ce îşi desfăşoară activitatea în reţeaua de asistenţă socială a eparhiei.

C. La nivelul protopopiatelor şi parohiilor

Art.10. Activitatea de asistenţă socială la nivel de protopopiat se realizează prin Biroul de Asistenţă Socială sub directa supervizare a protopopului care răspunde de buna desfăşurarea a activităţii faţă de Sectorul Social al eparhiei.

Art.11. În oraşele în care nu existã protopopiat Biroul de asistenţã socialã se va organiza în cadrul celei mai importante parohii desemnatã de ierarhul locului, în conformitate cu art.51 din statutul de organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române.

Art.12. Modul de organizare şi funcţionare a Biroului de Asistenţã Socialã este unic pentru întreaga Bisericã Ortodoxã Românã.

Art.13. Personalul Biroului de Asistenţã Socialã este constituit din asistenţi sociali cu studii superioare de specialitate, angajaţi prin concurs, cu binecuvântarea ierarhului.

Art.14. Coordonatorul Biroului de Asistenţã Socialã de la protopopiat este numit din rândul membrilor Biroului de către consilierul social, cu binecuvântarea ierarhului şi are următoarele atribuţii:

 1. elaborează şi coordonează punerea în aplicare a strategiei de activitate în domeniul social a Biroului de Asistenţă Socială din cadrul protopopiatului;

 2. îndrumă şi coordonează activitatea asistenţilor sociali din cadrul biroului;

 3. prezintă lunar la biroul de la centrul eparhial raportul de activitate;

 4. participă la conferinţele preoţeşti şi la întâlnirile trimestriale organizate la centrul eparhial de către inspectorul eparhial pe probleme de asistenţă socială;

 5. are drept de semnãturã alãturi de semnãtura protopopului pe actele elaborate în cadrul Biroului;

 6. deţine ştampila Biroului care poartă însemnele protopopiatului având în plus menţiunea “ Biroul de asistenţã socialã ”;

 7. participă la implementarea diferitelor programe sociale, alături de ceilalţi asistenţi sociali din componenţa biroului.

Art. 15. Protopopiatul are cont separat destinat activitãţii Biroului de Asistenţã Socialã în care vor fi incluse donaţii de la persoane fizice şi juridice, sponsorizãri şi venituri obţinute din activitãţi proprii, precum şi cotã parte din fondul ,,Filantropia”.

Art. 16. Fondul constituit va fi folosit numai pentru activitãţile Biroului de Asistenţã Socialã. Gestionarea fondurilor se va efectua prin serviciul de contabilitate al protopopiatului, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 17. Asistentul social de la protopopiat îşi desfăşoară activitatea în cadrul protopopiatului şi are următoarele atribuţii:

 1. identifică, evaluează, centralizează şi sistematizează problemele sociale din cadrul protopopiatului, formulând propuneri pentru soluţionarea lor;

 2. furnizează servicii sociale prin dezvoltarea de programe/proiecte de asistenţă socială la nivel de protopopiat;

 3. stabileşte criteriile de selecţionare a persoanelor ce vor beneficia de asistenţã socialã în funcţie de prioritãţi şi posibilitãţi de sprijinire a acestora;

 4. efectuează anchete sociale şi întocmeşte dosarul social pentru fiecare beneficiar, ce va conţine toate datele necesare stabilirii planului individualizat de asistenţă;

 5. dezvoltă planuri de acţiuni, programe, măsuri, activităţi profesionalizate şi servicii specializate pentru persoanele aflate în dificultate, în conformitate cu legislaţia existentă în domeniu;

 6. monitorizează beneficiarii serviciilor de asistenţă socială acordate de către Biroul de Asistenţă Socială;

 7. organizează campanii de colectare de fonduri şi produse (îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării, rechizite, fond de carte, etc) asigurând, totodată, distribuirea acestora către persoanele care beneficiază de asistenţă socială;

 8. iniţiază şi coordonează programe de voluntariat, antrenând în aceste programe şi comunitatea locală;

 9. sensibilizează autorităţile locale în vederea conştientizării diferitelor probleme sociale şi acordării acordării sprijinului necesar persoanelor/familiilor aflate în dificultate;

 10. colaborează cu instituţii de stat şi organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale;

 11. colaborează cu preoţii din parohiile unde sunt identificate cazuri de persoane sau familii în dificultate, în scopul susţinerii serviciilor sociale acordate în sprijinul acestora;

 12. participă la întâlnirile cu asistenţii sociali din alte protopopiate organizate la Centrul eparhial.

Art. 18. Asistenţa socială se poate desfăşura şi la nivel de parohie. Asistentul social de la parohie îşi desfăşoară activitatea în cadrul parohiei şi are următoarele atribuţii:

  1. este delegatul parohului în conducerea comitetului parohial pentru activitãţiile de asistenţã socialã în conformitate cu art.68, lit.c, d, g şi art.69 din Statutul Bisericii Ortodoxe Român;

  2. identifică, evaluează, centralizează şi sistematizează problemele sociale din cadrul parohiei, formulând propuneri pentru soluţionarea lor;

  3. furnizează servicii sociale prin dezvoltarea de programe/proiecte de asistenţă socială la nivel de protopopiat;

  4. stabileşte criteriile de selecţionare a persoanelor ce vor beneficia de asistenţã socialã în funcţie de situaţia existentă în parohie, de prioritãţi şi posibilitãţi de sprijinire a acestora; le supune spre aprobare comitetului parochial;

  5. efectuează anchete sociale şi întocmeşte dosarul social pentru fiecare beneficiar, ce va conţine toate datele necesare stabilirii planului individualizat de asistenţă;

  6. gestionează fişele privind situaţia familiilor şi persoanelor din parohie care beneficiază de asistenţă socială;

  7. dezvoltă planuri de acţiuni, programe, măsuri, activităţi profesionalizate şi servicii specializate pentru persoanele aflate în dificultate, în conformitate cu legislaţia existentă în domeniu;

  8. efectueazã vizite la domiciliul asistaţilor pe care îi are în evidenţã dupã un program bine stabilit;

  9. organizeazã colectarea şi distribuirea de fonduri de la diferiţi donatori (persoane fizice şi juridice) către persoanele care beneficiază de programele de asistenţă socială;

  10. mediazã relaţiile între familiile donatoare şi familiile asistate;

  11. pregãteşte şi organizeazã grupurile de voluntari pe echipe de lucru şi îi coordoneazã în activitatea de asistenţã socialã;

  12. organizeazã întâlniri periodice între membrii comitetelor parohiale şi voluntarii din diferite parohii, implicaţi în activitãţi de asistenţã socialã;

  13. organizeazã diferite activitãţi cu asistaţii din cadrul parohiei ( activitãţi de interes comunitar, întâlniri cu tematicã social educativã, activităţi cu caracter cultural, recreativ etc.);

  14. colaboreazã cu instituţii de stat şi organizaţii nonguvernamentale care desfãşoarã activitãţi în domeniul asistenţei sociale;

  15. colaboreazã cu preoţii şi asistenţii sociali din celelalte parohii;

  16. prezintã trimestrial consiliului parohial raportul de activitate, care dupã avizare este înaintat Biroului de Asistenţã Socialã din protopopiat;

  17. participã la întâlnirile cu asistenţii sociali din cadrul protopopiatului.

CAPITOLUL IV. RESURSE UMANE

Art. 19. Personalul care îşi desfăşoară activitatea în sistemul de asistenţă socială al Bisericii Ortodoxe Române este alcătuit din asistenţi sociali cu studii de specialitate şi specialişti având diverse calificări şi competenţe, responsabilităţi şi atribuţii specifice domeniului de activitate.

Art. 20. Asistentul social care activează în structurile de asistenţă socială ale Bisericii Ortodoxe Române respectă prevederile legilor în vigoare în domeniul asistenţei sociale.

Art. 21. Asistentul social care activează în structurile de asistenţă socială ale Bisericii Ortodoxe Române are îndatorirea de a respecta şi păstra rânduielile şi disciplina bisericească, să aibă o conduită de bun creştin, să se înscrie în normele morale creştine.

Art. 22. Personalul angajat în structurile de asistenţă socială ale Bisericii Ortodoxe Române are aceleaşi drepturi şi facilităţi, potrivit studiilor şi experienţei, ca şi celelalte categorii de personal din aceleaşi instituţii.

Art.23. Personalul angajat în structurile de asistenţă socială ale Bisericii Ortodoxe Române participă la cursuri şi alte forme de perfecţionare şi specializare organizate de Biserică sau de alte instituţii specializate.

Art. 24. În caz de indisciplină, conduită imorală şi prejudiciu moral sau material asistentul social-teolog va răspunde, după caz, în conformitate cu legiuirile bisericeşti şi legile ţării.

 

CAPITOLUL V. RELAŢIA CU ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE CARE FUNCŢIONEAZĂ CU BINECUVÂNTAREA BISERICII

Art. 25. Pentru realizarea scopului şi obiectivelor Bisericii Ortodoxe Române în domeniul asistenţei sociale, Patriarhia Română, centrele eparhiale, protopopiatele şi parohiile pot înfiinţa organizaţii neguvernamentale.

Art. 26. Funcţionarea acestor organizaţii neguvernamentale, la nivelul Patriarhiei Române este aprobată prin Hotărâre a Sfântului Sinod, iar la nivelul celorlalte structuri prin Hotărâre a Adunării Eparhiale.

Art. 27. Binecuvântarea acordată poate fi retrasă în situaţia în care activitatea desfăşurată se îndepărtează de principiile, valorile şi viziunea Bisericii.

Art. 28. Documentele constitutive ale acestor organizaţii (Statut, Regulamentul de organizare şi funcţionare) trebuie să fie în concordanţă cu prevederile Statului BOR şi ale prezentului Regulamnet. Scopul şi obiectivele acestora vor contribui la îndeplinirea scopului şi obiectivelor BOR în domeniul social.

Art. 29. Activitatea organizaţiilor neguvernamentale va fi supervizată de către Sectorul Social al eparhiei care i-a acordat binecuvântarea şi în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.

Art. 30. Raportul de activitate anual al organizaţiilor care funcţionează cu binecuvântarea Bisericii va fi înaintat Sectorului Social după adoptarea de către organele de conducere proprii.


 
Structura BOR  |  Patriarhul  |  Administraţia Patriarhală  |  Opera social-filantropică  |  Opera cultural-misionară  |  Relaţii externe  |  Documente  |  Publicaţii  |  Mănăstiri şi biserici  |  Calendar
Copyright 2008 Biserica Ortodoxă Română. Toate drepturile rezervate.
Site realizat de dreamaker
Cu sprijinul Hard Discount